09 HELSINKI HUMAN RIGHTS SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT & REKISTERISELOSTEET

1 §
Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on 09 Helsinki Human Rights säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa.
Säätiön tarkoituksena on näillä toiminta-alueilla edistää ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta.
Säätiön tarkoituksena on yksilökohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla sekä Suomessa että ulkomailla vastustaa rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

3 §
Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja tarkoituksen määräämissä rajoissa säätiö voi
· neuvoa ja auttaa ihmisiä saavuttamaan tasavertaisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluita kuten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorisotyötä, urheilutoimintaa ja taidetoimintaa
· järjestää projekteja, kampanjoita, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia perustajatahojen ja muiden toimijoiden kanssa
· järjestää urheilu-, valmennus-, liikunta-, taide-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia eri kulttuuritaustoista tuleville ihmisille
· tehdä viranomaisille ja muille tahoille aloitteita ja ehdotuksia ja antaa lausuntoja
· harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
·tehdä yhteistyötä samalla alalla olevien muiden suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa

4 §
Säätiön toiminnan rahoitus
Säätiö voi toimintansa rahoittamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, testamenttisaantoon perustuvaa omaisuutta ja avustuksia sekä panna toimeen keräyksiä sekä muullakin laillisella, omaisuutta turvaavalla ja tuottavalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan saatuaan siihen tarvittavat viranomaisluvat.
Säätiö voi olla hallituksen päätöksellä tarkoituksensa toteuttamisen edistämiseksi osakkaana yhtiöissä ja jäsenenä erilaisissa yhteisöissä.

5 §
Säätiölle tullut omaisuus
Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa sille luovutettu omaisuus 25 200 euroa ynnä sille tämän jälkeen kertynyt ja vastedes karttuva omaisuus.
Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita.
Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

6 §
Hallitus
Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta jäsentä. Säätiön hallituksen valitsevat seuraavat tahot:
– Visa-Basket ry: yksi hallituksen jäsen
– Kansainvälinen nuorten yhdistys ry: yksi hallituksen jäsen
– Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallitus: kolmesta viiteen jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

7 §
Toiminnanjohtaja
Säätiön hallitus valitsee säätiölle toiminnanjohtajan.

8 §
Säätiön nimenkirjoittajat
Oikeus kirjoittaa säätiön nimi on hallituksen puheenjohtajalla ja säätiön toiminnanjohtajalla, kummallakin erikseen.
Säätiön hallitus voi lisäksi antaa oikeuden yksin kirjoittaa säätiön nimi myös hallituksen muille jäsenille tai säätiön toimihenkilöille.

9 §
Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna yli puolet jäsenistä.

10 §
Hallituksen tehtävät
Hallitus huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja edustaa säätiötä. Hallitus kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin ennen huhtikuun loppua ja ennen vuoden loppua.
Ennen huhtikuun loppua pidettävässä kokouksessa hallituksen tulee:
1) hyväksyä tilintarkastajain kertomukset ja tilinpäätös sekä päättää niistä aiheutuvista toimenpiteistä;
2) vahvistaa vuosikertomus, jonka tulee sisältää arvio kuluneelle vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta;
3) päättää säätiön hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
4) valita säätiölle yksi varsinainen tilintarkastaja ja sen lisäksi varatilintarkastaja;
5) käsitellä muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.
Ennen vuoden loppua pidettävässä kokouksessa hallituksen tulee:
1) hyväksyä seuraavan toimintavuoden tavoitesuunnitelma, jonka tulee sisältää myös arviointisuunnitelma tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi;
2) päättää seuraavan vuoden talousarviosta; ja
3) käsitellä muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.
Hallituksen tulee lisäksi:
1) vastata siitä, että säätiön varoja hoidetaan huolellisesti,
2) toimittaa säätiön vuosikertomus tiedoksi perustajayhteisöjen hallituksille kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä tai vahvistamisesta,
3) toimittaa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä patentti- ja rekisterihallitukselle jäljennös säätiön tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja vuosikertomuksesta.

11 §
Hallituksen kokoukset
Hallituksen jäsenet kutsutaan kokouksiin lähettämällä jokaiselle kutsu viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
Kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Sääntömääräisten kokousten lisäksi hallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua hallituksen koolle. Hallitus on kutsuttava koolle myös, mikäli yli puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.
Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, ellei säätiölaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä.

12 §
Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtaja vastaa säätiön käytännön toiminnan järjestämisestä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hallituksen päätösten täytäntöönpanosta.

13 §
Tilinpäätös
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava säätiön vuosikertomus, tilit ja niihin liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävää kokousta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään seitsemän päivää ennen vuosikokousta.

14 §
Päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta tai säätiön sulautumisesta
Päätöksen säätiön tarkoituksen muuttamisesta tai säätiön sulautumisesta toiseen säätiöön tehtävän sopimuksen hyväksymisestä tekee hallitus pyydettyään asiasta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen kirjallisen kannan. Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa ja säätiön sulautumisesta päättää jos kolme neljäsosaa kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

15 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta
Päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta tekee hallitus pyydettyään asiasta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen kirjallisen kannan. Sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö lakkauttaa, jos enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä kahdessa kokouksessa sitä kannattaa. Jälkimmäinen kokous on pidettävä aikaisintaan yksi viikko ja enintään kuusi kuukautta ensimmäisen kokouksen jälkeen.

16 §
Säätiön varojen käyttö lakkauttamisen yhteydessä
Hallitus huolehtii säätiön lakkauttamisesta aiheutuvista toimenpiteistä. Säätiölle jääneet varat, sitten kun sen velat on maksettu, on luovutettava Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle käytettäväksi säätiön tarkoitusta vastaavalla tavalla.

_____________________________

EETTISET SÄÄNNÖT:

09 Helsinki Human Rights säätiön toiminnan eettiset säännöt
Equal Rights and Empowerment- projektin toiminta tarjoaa niiden parissa oleville laadukkaita harjoituksia, pelejä ja muita tapahtumia. Toiminnassa mukana olevien tulee käyttäytyä asiallisesti ja toista ihmistä kunnioittaen. Pelitovereita ja pelivastustajia on kohdeltava kunnioittaen elämänkatsomuksesta, kansallisuudesta, rodusta, poliittisesta vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Toimintaan osallistuvien on tunnettava vastuunsa hyvien yhteiskuntasuhteiden rakentamiseksi ja säilyttämiseksi.
_____________________________

REKISTERISELOSTEET:

Rekisteriseloste ASIAKKAAT 09 HHR

Rekisteriseloste TYÖNTEKIJÄT 09 HHR

Rekisteriseloste YT-tahot 09 HHR